Opći uvjeti servisa

Proizvod se preuzima sa servisa isključivo uz predočenje Servisnog lista.

Rok za preuzimanje proizvoda nakon obavijesti o završetku servisa proizvoda je 15 dana. Rok za preuzimanje proizvoda bitan je sastojak ovog ugovora.

U slučaju da kupac ne preuzme proizvod u roku od 45 dana od dana obavijesti o završetku servisne obrade, korisnik je suglasan da će se to smatrati odreknućem od vlasništva proizvoda te će proizvod biti napuštena stvar u skladu s člankom 132. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U tom slučaju Merkur1992 d.o.o. može postupati s proizvodom kao s pokretnom stvari koju nitko nema u svom vlasništvu sukladno članku 131. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te prodati istu trećim osobama, a radi naplate svih svojih troškova. Korisnik izričito i bezuvjetno potvrđuje da Merkur1992 d.o.o. ima pravo zadržavanja na predmetu popravka sukladno odredbama članka 72. Zakona o obveznim odnosima te je ovlašten na temelju članka 75. sve svoje troškove koje je imao u svezi popravka kao i druge troškove naplatiti iz vrijednosti ostvarene prodajom uređaja trećim osobama.

POVRATAK NA REKLAMACIJSKI OBRAZAC